Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PKO Bank Polski S.A. w zakresie Otwartej Bankowości PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski

§1.

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PKO Bank Polski S.A. w serwisie internetowym prowadzonym w domenie developers.pkobp.pl (zwany dalej „Regulaminem”, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2.

Słownik pojęć

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1) PKO Bank Polski, Bank – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.

2) Portal – serwis dostępny pod adresem www.developers.pkobp.pl, umożliwiający korzystanie m.in. z formularza zgłoszeniowego do API PKO Banku Polskiego (dalej: „Formularz”) oraz Usług.

3) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznąprzez PKO Bank Polski S.A. w zakresie Otwartej Bankowości PKO Banku Polskiego.

4) Reklamacja – każde wystąpienie skierowane do Banku przez Użytkownika, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące świadczenia Usługi.

5) Usługa – świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem API PKO Banku Polskiego na środowisku testowym Banku, usługa służąca do testowania połączenia i funkcjonalności API PKO Banku Polskiego, a także oprogramowania i aplikacji Użytkowników w zakresie usług informacji o rachunkach oraz inicjacji płatności (zgodne z obowiązującym standardem PolishAPI): tj. „getaccounts”, „gettransactionsdone”, „getaccount”, „domestic”, „eea”, „getpayment”, jak i usługi autoryzacyjne „authorize” oraz „token” (OAuth2).

6) Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

§3.

Korzystanie z Portalu i Formularza

1. Korzystanie z Usług wymaga uprzedniej akceptacji treści Regulaminu oraz przesłania wypełnionego Formularza. Wprowadzając dane do Formularza Użytkownik zobowiązany jest posługiwać się aktualnymi i pełnymi danymi, do których ma pełne prawa, obejmujących: imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika przed Bankiem w celu realizacji usługi, służbowy adres e-mail osoby upoważnionej (z oficjalnej domeny podmiotu), numer telefonu, nazwę organizacji oraz kraj pochodzenia podmiotu i numer w rejestrze właściwym dla danego podmiotu.

2. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Bankiem.

3. Po dokonaniu zgłoszenia za pomocą Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia.

4. Po otrzymanym zgłoszeniu Bank przystępuje do weryfikacji zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny i drogą elektroniczną z Użytkownikiem.

5. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych lub kontaktowych, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Bank. Wszelkie powiadomienia przesyłane przez Bank w ramach Regulaminu uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli zostały wysłane na ostatni aktualny adres korespondencyjny (w tym adres e-mail) podany przez Użytkownika w Formularzu.

§4.

Ogólne warunki korzystania z Portalu

1. Użytkownik korzystając z Portalu, przyjmuje do wiadomości, iż Portal przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

2. Z momentem pozytywnej weryfikacji przez Bank Formularza i przekazanych danych, skutkującej przekazaniem drogą elektroniczną specyfikacji technicznej API PKO Banku Polskiego, zawierana jest umowa o świadczenie usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Dostęp do danych udostępnianych poprzez API PKO Banku Polskiego wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów określonych odrębnymi przepisami, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

4. Niniejszy Regulamin i Usługi mogą być modyfikowane przez Bank w dowolnym czasie, a wszelkie wprowadzone modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu aktualnej wersji Regulaminu lub odpowiednio specyfikacji technicznej API. O zmianach zostaną powiadomieni drogą elektroniczną wszyscy Użytkownicy, którzy podali adres e-mail w Formularzu.

5. Bank zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zamiany, usunięcia lub zmiany w dowolnym momencie funkcji, struktury lub wszelkich innych aspektów Portalu, oprogramowania, interfejsów API lub treści Portalu, po uprzednim poinformowaniu poprzez kontakt drogą elektroniczną przynajmniej 5 dni roboczych przed ich wprowadzeniem. Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Portalu w razie braku akceptacji dla zmian - dalsze korzystanie oznacza akceptację zmian. Wprowadzane przez Bank zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie spowodują wyłączenia Portalu i Usług w zakresie, w jakim ich działanie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące.

6. Prawo do Portalu przysługuje Bankowi. Zarówno Portal jako całość, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych; Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

7. Użytkownicy mają prawo korzystania z Portalu wyłącznie w celu korzystania z Usług, wyłącznie w ramach funkcjonalności zapewnionych przez Bank, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi publikowanymi i aktualizowanymi przez Bank w ramach Portalu. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie ze specyfikacjami aktualnymi na dzień korzystania przez Użytkownika z Portalu. Każde inne użycie Portalu jest zabronione i stanowi istotne naruszenie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

8. Warunkiem technicznym korzystania z Portalu jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz konta poczty elektronicznej przez podmiot zwracający się o dostęp do Usług.

9. Korzystanie z Portalu możliwe jest przez przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11, Chrome 70, FireFox 60.3 (lub wyższych wersjach) oraz gdy w przeglądarce internetowej użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies oraz przez aplikację mobilną.

10. W Portalu mogą być wykorzystywane następujące technologie:JavaScript, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS, SSL. Wszystkiepodstrony Platformy mogą wymagać logowania lub korzystania zszyfrowanego protokołu transmisji SSL.

11. Bank nie odpowiada za przerwy techniczne w funkcjonowaniu Portalu wprowadzane na mocy postanowień Regulaminu.

12. Zabroniony jest dostęp do Portalu oraz jej treści w sposób zautomatyzowany, polegający w szczególności na używaniu botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Portalu bez ingerencji Użytkownika. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody przez Bank.

13.Użytkownikowi zabrania się angażowania w działania ze szkodą dla Portalu, Banku lub innych Użytkowników Portalu.

14.W przypadku dopuszczenia osób trzecich do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za działania i zaniechania własne.

§5.

Środowiska testowe

1. Po otrzymaniu zgłoszenia i pozytywnej weryfikacji certyfikatów Użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator aplikacji i możliwość korzystania ze środowisk testowych Portalu.

2. Środowisko testowe, dane fikcyjne, narzędzia i inne treści są dostarczane i dostępne tak, jak widać na Portalu oraz w późniejszej korespondencji drogą elektroniczną, wraz ze wszystkimi wadami. Bank nie zapewnia, że będą one wolne od błędów lub spełnią specyficzne wymagania Użytkownika.

3. Użytkownik zgadza się, że Portal musi być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i bez łamania prawa, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualny handel i udostępnianie elementów identyfikujących użytkownika (APIKEY, loginy, hasła, certyfikaty, itp.).

§6.

Usługi API

1. Zgodnie z wymogami prawnymi Bank, w razie zgłoszenia poprzez Formularz, może zażądać od podmiotu certyfikatu eIDAS – wydanego zgodnie z ETSI TS 119 495.

2. Bank może, w każdym czasie, modyfikować lub aktualizować swoje interfejsy API. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.

3. Użytkownik zgadza się, że Bank może zbierać określone anonimowe dane (tj. dane nieumożliwiające identyfikacji) o użytkowaniu i informacje związane z korzystaniem z naszych interfejsów API i środowisk testowych oraz że Bank może wykorzystywać takie dane użytkowania w dowolnym celu biznesowym, wewnętrznym lub zewnętrznym.

4. Użytkownik podejmie starania w celu przekazywania na adres zgloszenia.api@pkobp.pl wszelkich informacji o błędach dot. API PKO Banku Polskiego, w szczególności dot.: stabilnego i bezpiecznego połączenia, wymiany stosownych certyfikatów, zdolności do wysyłania i otrzymywania powiadomień o błędach, a także wykonywania Usług oraz możliwości polegania przez Użytkownika na procedurach uwierzytelnienia zapewnionych przez Bank swoim klientom.

5. Za pośrednictwem środowiska testowego nie prowadzi się wymiany danych szczególnie chronionych.

§7.

Zastrzeżenia

1. Wszelkie informacje i treści przedstawione na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Znajdujące się na Portalu treści oraz sposób ich przekazania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego, doradztwa inwestycyjnego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Bank nie gwarantuje, jak również nie składa jakichkolwiek oświadczeń co do funkcjonalności Portalu, braku ewentualnych błędów w ramach Portalu oraz występowania w ramach Portalu jakichkolwiek braków. Wszelka odpowiedzialność Banku w tym zakresie jest wyłączona w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy.

2. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji, w tym również decyzji biznesowych lub o charakterze inwestycyjnym, na podstawie treści znajdujących się na Portalu, odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika i jakakolwiek odpowiedzialność Banku (w tym odpowiedzialność umowna oraz deliktowa) za skutki takich decyzji jest niniejszym wyłączona. W żadnym wypadku nie należy uznawać treści znajdujących się na Portalu za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku.

3.W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy, niniejszym wyłącza się odpowiedzialność Banku za wszelkie szkody powstałe oraz mogące powstać w związku z treściami prezentowanymi na Portalu oraz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód, jak również bez względu na kontraktowy lub deliktowy reżim odpowiedzialności.

4. Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność Banku za czasowe lub trwałe niedostępności Portalu z jakiejkolwiek przyczyny.

5. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom ograniczeń płynących z powyższych postanowień, jak również iż jest świadom swojej wyłącznej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie danych testowych otrzymywanych w ramach Portalu.

§8.

Obsługa reklamacji

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące korzystania zPortalu.

2.Informacje o błędach stwierdzonych w ramach środowiska testowego, o których mowa w § 6 ust. 4, nie stanowią podstaw do zgłaszania reklamacji, o których mowa w ust. 1.

3. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: zgloszenia.api@pkobp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Banku.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika zgłaszającego reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Bank zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Bank prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

§9.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”, informujemy, że:

1) Administrator danych
Administratorem danych osobowych Użytkownika (osoby reprezentującej Użytkownika) jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SpółkaAkcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy(kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej„Bankiem”.

2) Inspektor Ochrony Danych
W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: InspektorOchrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail:iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne nastronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach iagencjach Banku.

3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu zawarcia z Bankiem umowyo dostęp do Portalu oraz zapewnieniem przez Bank dostępu do Portalu i Usług , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

4) Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika (osoby reprezentującej Użytkownika) mogą być udostępniane przez Bank podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawiepowszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5) Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika (osoby reprezentującej Użytkownika) będąprzetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia zaprzestaniakorzystania przez Użytkownika z Usług.

6) Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7) Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne w celu określonym w pkt 3) powyżej, dla zgłoszenia chęci skorzystania z Usług poprzez API i umożliwienia Pani/Panu w ten sposób korzystania ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez powyższy serwis.

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

2. Bank z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze informatycznym. Bank zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Bank informuje, że ten Portal wykorzystuje pliki cookies typu technicznego w celu zapewnienia odpowiedniego wyświetlania strony i zapewnienia dostępu do wszystkich funkcji. Takie pliki cookies nie zbierają o Tobie danych, które mogłyby zostać użyte w celach marketingowych. Możesz w dowolnym momencie w swojej przeglądarce wyłączyć obsługę plików cookies. Może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Portalu. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

§10.

Blokowanie dostępu

1. Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania w całości lub części dostępu do Portalu z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem dostępu do tych Usług lub w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia dostępu do Portalu.

2. Bank, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Portalu przed zablokowaniem lub, jeśli jest to niemożliwe, niezwłocznie po wykonaniu tej czynności, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub jest zabronione na mocy przepisów prawa.

3. Blokada jest utrzymana do czasu ustania przyczyny, z powodu której została wykonana.

§11.

Rozwiązanie umowy

1. Świadczenie Usług przez Bank w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Profilu) w każdym czasie poprzez przesłanie na adres Banku pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Bank w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, w tym w szczególności, gdy:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności § 3 ust.2, § 4 ust. 7, § 4 ust. 10 lub § 5 ust. 3,

b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,

c) podejmowania przez Użytkownika działań ukierunkowanych na zmianę treści serwisu bądź innych modyfikacji mogących zakłócić jego pracę,

d) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Banku lub w inny sposób istotnie szkodzą Bankowi.

3. Bank zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Portalu w każdej chwili, bez jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Użytkowników.

§12.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.developers.pkobp.pl,w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie iutrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku wkażdej chwili.

2. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzania przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu w przypadku prowadzenia prac technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu, przy czym stosowne informacje o pracach technicznych będą przekazywane przez Bank komunikatami zamieszczanymi na Portalu lub w komunikacji drogą elektroniczną. Bank zastrzega sobie również możliwość wprowadzania dowolnych zmian w Portalu, w tym w szczególności dotyczących wprowadzania nowych usług i rozszerzania funkcjonalności w ramach Portalu lub zaprzestania świadczenia określonych usług oraz wyłączania określonych funkcjonalności Portalu. W przypadku, gdy powyższe zmiany będą miały wpływ na treść Regulaminu, zmiany takie wprowadzane będą w trybie zmiany Regulaminu.

3. Bank może zamieszczać na Portalu treści o charakterze reklamowym lub marketingowym w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

4. Bank zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Portalu w postaci tekstu jednolitego.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Organem nadzoru sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. Użytkownik może wnieść skargę do Komisji Nadzoru Finansowego na działalność Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.

7. Językiem stosowanym w relacjach Banku z Użytkownikiem jest język polski oraz język angielski, natomiast wiodącym językiem pozostaje język polski.

8. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku ze świadczeniem usług przez Bank jest prawo polskie.

9. Korespondencję elektroniczną dotyczącą Portalu można kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt.api@pkobp.pl. Korespondencję pisemną dotyczącą Usług należy kierować na adres Banku tj.: Biuro Otwartej Bankowości, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

10. Sądem wyłącznie właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Banku.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2019 roku.